VIZARE ACTE STUDII

  Procedura de vizare pentru actele de studii emise de instituţiile de învățământ preuniversitar se realizează de către Biroul Acte de Studii, Corp C, camera C4 din cadrul Inspectoratul Școlar Județean Iași.

 Aplicarea vizei pe actele de studii, emise de instituţiile de învățământ preuniversitar din județul Iași poate fi solicitată de către:

1. titularul actului;

2. soțul/soţia titularului actului ori o ruda pâna la gradul II cu titularul actului;

3. o altă persoană fizică cu procură notarială specială sau împuternicire avocaţială;

4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Inspectoratul Școlar Județean Iași vizează următoarele acte de studii/documente școlare

 • Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ seral/frecvenţă redusă;
 • Diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial însoţită de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional;
 • Certificat de calificare profesională nivel 3 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass;
 • Certificat de calificare nivel 4 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass;
 • Certificat de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass;
 • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului însoţit de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional;
 • Diplomă de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului;
 • Diplomă de bacalaureat, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;
 • Diplomă de bacalaureat - secţia bilingvă francofonă, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;
 • Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;
 • Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;
 • Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;
 • Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;
 • Certificatul de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;
 • Atestat de competenţe profesionale;
 • Atestat de competenţe lingvistice;
 • Atestat pentru predarea unei limbi străine la învăţământul primar;
 • Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale;
 • Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar în Programul "A doua şansă".
 • Foaia matricolă
 • Plan de învățământ
 • Adeverință stagiu de practică

 În vederea aplicării vizei pe actele de studii, solicitantul va depune la ISJ IS un dosar care va conţine:

 • cerere-tip (Anexa 1);
 • actul de studii original (diplomă, certificat sau foaie matricolă);
 • adeverinţă de autenticitate eliberată de instituţia şcolară care a emis actul de studii - original;
 • copie xerox după actul de identitate (B.I./C.I., certificat de naştere pentru copii sub 14 ani) al titularului actelor de studii;
 • copie xerox după actul de identitate (B.I. sau C.I.) al persoanei care solicită vizarea;
 • dovada de achitare a taxei prevăzute pentru vizarea actelor de studii - 10 lei/act, în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, cod fiscal – 4701614, deschis la  Trezoreria Municipiului Iaşi, CONT: RO43TREZ40620E335000XXXX;

Biroul Acte de Studii verifică : 

 • corectitudinea datelor din adeverința de autenticitate eliberată de unitatea de învățământ, comparând-o cu actul de studii sau documentul școlar pentru care se solicită viza ;
 • completarea actelor de studii să fie în conformitatea cu legislația în vigoare la momentul eliberării actului de studii.

 După vizarea actelor la ISJ IS, în vederea aplicării Apostilei de la Haga trebuie să vă adresați Instituției Prefectului.