Olimpiade și concursuri

 

Concursul Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”, faza națională, se va desfășura în ziua de 25 mai 2024, între orele 1000-1200 la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași.

În ziua de concurs, 25 martie 2024, în intervalul orar 915-930, elevii calificați la faza națională se vor prezenta la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași și vor fi legitimați și însoțiți de doi profesori asistenți, în sala de concurs. Accesul elevilor în săli este permis  pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev, vizat la zi.

Timpul de lucru va fi de 2 ore.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de biologie „George Emil Palade”,  aprobat cu nr. 24958/01/02.2024,  la sfârșitul probei, pe baza baremului de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului - autor al lucrării şi a unui elev concurent - martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale completează o declarație scrisă tip din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi – martori.

 

Clasamentul național va fi afișat pe site-ul ISJ organizator al etapei naționale, în maximum 7 zile de la finalizarea acestuia.

 

 

Etapa județeană a Concursului „George Emil Palade” se va desfășura în ziua de sâmbătă, 6 aprilie 2024, începând cu ora 10.00, la COLEGIUL NAȚIONAL ,,EMIL RACOVIȚĂ’’ IAȘI,  în format fizic cu respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, referitoare la măsurile de prevenire și combatere a infecțiilor virale.

Accesul elevilor în săli este permis  pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev, vizat la zi, între orele 9,00-9,30.

TIMPUL DE LUCRU-2 ORE

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 6 aprilie 2024

Rezultatele finale vor fi afişate luni, 8 aprilie 2024

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.

Precizăm că organizarea și desfășurarea Concursului „George Emil Palade” se face cu respectarea regulamamnetului și anexei din O.M. Nr.24958/01.02.2024

Profesorii asistenți/evaluatori vor fi prezenți la ora 8.00.

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

 Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

.                                       Comisia județeană de organizare a Concursului George Emil Palade

 

Vă comunicăm următoarele informații referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Limba engleză:

 • Proba scrisă din cadrul Olimpiadei Județene de Limba engleză va avea loc sâmbătă, 16 martie 2024, începând cu ora 10.00, la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași (elevii din clasele VII-VIII) și la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B), în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză (clasele VII – XII) 25174/07. 02.2024.
 • Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată pe site-ul și la avizierul celor două unități de învățământ vineri, 15 martie 2024, după ora 9.00 (Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași - http://scoalatitumaiorescu.ro/, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași - https://racovita.ro/).
 • Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 9.00-9.30, în baza unui act de identitate valabil sau a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.
 • Proba scrisă are o durată de 2 ore pentru elevii claselor VII-VIII și de 3 ore pentru elevii claselor IX-XII, secțiunile A și B. Lucrările vor fi redactate cu instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare albastră.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate sâmbătă, 16 martie 2024, după finalizarea evaluării, în format anonimizat, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Rezultatele finale vor fi afișate marți, 19 martie 2024, după ora 18.00.
 • La nivel gimnazial, elevii vor susține doar o probă scrisă în cadrul etapei județene a Olimpiadei de limba engleză. Se califică la etapa națională elevii care obțin minim 95 puncte la proba scrisă, în limita locurilor alocate județului.
 • La nivel liceal, se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă. La etapa națională se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate județului pentru fiecare dintre cele două secțiuni. La proba orală nu se admit contestații.
 • Criterii specifice de departajare, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, conform art. 7 alin. (1) din Regulament:
 • pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension;

- punctajul aferent elaborării povestirii.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea povestirii, în următoarea ordine:

 1. a) content (task achievement);
 2. b) organisation (coherence, cohesion, and layout);
 3. c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);
 4. d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation,) ;
 5. e) register and style/effect on the target reader (including originality).
 • pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba integrată - Reading comprehension;

- punctajul de la proba integrată – scriere funcțională.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea tipului de scriere funcțională, în următoarea ordine:

 1. a) content (task achievement);
 2. b) organisation (coherence, cohesion, and layout);
 3. c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);
 4. d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation) ;
 5. e) register and style/effect on the target reader (including originality).
 • Premierea elevilor la etapa județeană: conform Art. 28 din Regulament, la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei de limba engleză, grila de acordare a premiilor va fi stabilită de Comisia judeţeană/a sectoarelor municipiului București, cu respectarea ordinii descrescătoare a punctajului obţinut la cele două probe de concurs şi a precizărilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
 • Pentru elevii care se deplasează în afara localității pentru a participa la olimpiadă, conducerea unității de învățământ are obligația de a desemna un cadru didactic însoțitor, responsabil cu siguranța acestora, conform legislației în vigoare.
 • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Comisia Județeană

 

Olimpaida Națională de Matematică, etapa națională:

 • clasele V-VI: Vaslui, 9 – 12 mai 2024
 • clasele VII-VIII: Huși, jud. Vaslui 2-7 aprilie 2024
 • clasele IX-XII: Tg. Mureș, 2-7 aprilie 2024

 

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, etapa națională se va desfășura în perioada 23 -26 mai 2024, la Iași.

 

Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România” etapa națională se va desfășura în perioada 16 - 19 mai 2024, la Cluj – Napoca.

 

Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri ” Iaşi duminică, 17 martie 2024, în intervalul orar 09.00 – 09.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil/carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă începe la ora 10.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră.

Durata probei clasele IX-XII: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate duminică, 17 martie 2024

Rezultatele finale vor fi afişate luni, 18 martie 2024

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu  modificările și completările ulterioare, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie câte un loc/an de studiu fiecărui inspectorat județean (ISJ) și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și după calificarea participanților pe locurile din din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile suplimentare cât și pe locurile din oficiu elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:

 1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;
 2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;
 3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement simplu;
 4. în cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

 

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

                                                         Comisia de organizare a olimpiadei județene de biologie