ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII

 Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învățământului general obligatoriu (I-X), ciclului superior al liceului (XI-XII), perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă de către cetăţeni români sau de către cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene și de cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României, va conține următoarele documente: 

 • cererea de înscriere a elevului la unitatea de învățământ - original;
 • foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;
 • copie după documentele şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea, dacă sunt întocmite în limba engleză, franceză, italiană, spaniolă sau în  copie și traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine;
 • alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii);
 • document de identificare valabil al elevului (certificat de naştere şi carte de identitate) - copie;
 • document de identificare valabil al părintelui/tutorelui legal instituit (carte de identitate) - copie.

 Dosarul de echivalare  se poate depune:

 la Biroul Acte de Studii, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași;

sau

la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 136 din ROFUIP.

 

Termenul de soluţionare a dosarului pentru echivalarea studiilor este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet în cadrul Biroului Acte de Studii,corp C, camera C4,  Inspectoratul Școlar Județean Iași.

În cazul în care va constata că dosarul nu este complet sau documentele nu sunt edificatoare, va înştiinţa solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc în termenul stabilit.

Echivalarea se realizează la nivelul clasei absolvite sau în curs de absolvire.

Pentru perioadele de studii efectuate în străinătate echivalate, comisia va emite Atestat de echivalare a studiilor efectuate în străinătate sau  în România, conform modelului din Anexa 2 la OMEN 3217/2018 privind modificarea și completarea anexei 1 la OMECS nr. 5268/21.09.2015.

Atestatul original este eliberat unității de învățământ, care va păstra o copie conform cu originalul în arhiva unității  sau titularului, părinților  ori tutorilor legal instituiți.

Atestatul de echivalare emis de ISJ IS  este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învățământ  preuniversitar din țară și la încadrarea pe piața forței de muncă.

 În situaţia în care studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte  ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către comisia din cadrul ISJ IS, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, unitatea de învățământ la care elevul este înscris ca audient solicită ISJ IS, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovați, conform art. 136, alin. (10) şi alin. (11) din OMEN nr. 3027/2018.

Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate de către cetăţeni străini care NU au cetățenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene

 Dosarul cu actele de studii se depune de către părinte/tutore legal la BAS -  ISJ IS,în dublu exemplar,  în termen de 5 zile de la obţinerea avizului unităţii de învățământ pentru înscrierea elevului ca audient.

 Dosarul va conţine următoarele documente: 

 • copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaport elev, paşaport părinți);
 • copie a certificatului de naştere al elevului;
 • copie a hotărârii judecătoreşti privind încredințarea copilului minor, după caz;
 • copii şi traduceri autorizate ale situațiilor școlare (excepție cele întocmite în limbile internaționale);
 • cerere de înscriere la studii, vizată de conducerea unității de învățământ la care se va face înscrierea - original și copie.

  Echivalarea diplomei de bacalaureat, diplomă de școala profesională/școala  obținută în străinătate de cetăţeni români sau de către cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene și de cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României, accesați linkul

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalarea-diplomelor-de-scoala-postliceala-si-de-scoala-profesionala-obtinute-in-strainatate

 

Persoană de contact:

Ana DUMITRIU

Responsabil Acte de Studii

Inspectoratul Școlar Județean Iași

 

Biroul Acte de Studii - corp C, camera C4

Telefon: 0232/260098