Olimpiade și concursuri

 Actualizare 08.03.2024

» Anunt_ONM_2024_08.03.2024

 

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la desfășurarea etapei naționale a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 12-14 mai 2023.

Festivitatea de deschidere a concursului va avea loc sâmbătă, 13 mai 2023, ora 900, în amfiteatrul TCM 2 al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice”Gheorghe Asachi” Iași.

Proba scrisă din cadrul etapei naționale a Concursului Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”, 2023, se va desfășura sâmbătă, 13 mai 2023, între orele 1000-1400, cu prezența fizică a elevilor claselor IX-XII de la filiera tehnologică, toate profilurile și de la filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii, calificați în urma desfășurării etapei județene.

Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 14 mai 2023, ora 1000, în amfiteatrul TCM 2 al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași.

Programul detaliat al elevilor participanți poate fi consultat pe pagina dedicată concursului:  https://cmmi.tuiasi.ro/studenti/concursuri/concursul-adolf-haimovici/

Baza finală de date cu repartizarea în săli a elevilor calificați la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” va fi afișată, începând cu 10 mai 2023, pe pagina https://cmmi.tuiasi.ro/studenti/concursuri/concursul-adolf-haimovici/.

În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” aprobat prin OME Nr. 39 LIF/31.01.2023:

Proba scrisă are durata de 4 ore și constă din rezolvarea a patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor. Punctajul acordat fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte, fără puncte din oficiu, iar punctajul total maxim posibil este de 28 de puncte.

La intrarea în sălile de concurs, elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2022-2023 sau cartea de identitate pentru verificarea identității.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, fiecare elev are asociat un cod de anonimizare cu următoarea structură:

Secțiunea_Clasa_Nr.crt. NumePrenume

Secțiunea = H1 pentru filiera tehnologică sau H2 pentru filiera teoretică – profil real, specializarea științele naturii 

Clasa        = Clasa la care concurează elevul (9, 10, 11, 12)

(Nr.crt.     = va fi utilizat pentru o mai rapidă identificare a locului repartizat în sala de concurs)

Nume       = Primele 2 litere din nume (fără diacritice)

Prenume  = Primele 2 litere din prenume (fără diacritice)

 Exemplu: H1-11-4 PORA

Secțiunea H1 – filiera tehnologică

Clasa: a 11-a

Nr.crt.: 4 – locul numărul 4 în sală, la secțiunea H1-11

NumePrenume: POrumb-Ionescu ducu-Mihai

 _____________________________________________________________________________

 

Extras din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” aprobat prin OME Nr. 39 LIF/31.01.2023:

 

 1. Evaluarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor la etapa națională. Acordarea de premii și mențiuni

ART. 14

(1) După finalizarea probei scrise, Comisia centrală a etapei naționale va afișa subiectele și baremele.

(2) Activitățile de evaluare a lucrărilor debutează în ziua în care s-a desfășurat proba scrisă și se încheie cu afișarea rezultatelor elevilor, cu respectarea prevederilor de protecție a datelor personale, afișarea făcându-se nu mai târziu de 24 de ore de la finalizarea probei scrise.

(3) Odată cu rezultatele inițiale, comisia afișează și precizări legate de etapa contestațiilor, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Metodologia - cadru. Precizările vor conține și referiri la criteriile și modalitățile de modificare, în urma reevaluării, a punctajelor acordate inițial.

(4) Distincțiile oferite la fiecare an de studiu/clasă sunt: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și mențiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Numărul de mențiuni ce se pot acorda la fiecare an de studiu/clasă reprezintă maximum 15% din numărul participanților la anul de studiu/clasa respectivă, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj la etapa națională a concursului, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceleiași distincții pentru punctaje egale.

 ART. 15

(1) Candidații pot contesta doar evaluarea propriei lucrări și pot depune eventuale contestații pe probleme.

(2) În cazul în care proba specifică a etapei naționale este reprezentată de 4 probleme, punctajele fiecărei probleme începând de la 0 până la maximum 7 puncte, inclusiv, pentru candidații care au primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru care s-a depus contestația, aceasta este admisă doar dacă diferența între punctajul acordat inițial și cel obținut după contestație pentru respectiva problemă a probei de concurs este de cel puțin 1 punct. Pentru candidații care au primit un punctaj inițial de cel puțin 6,5 puncte la problema pentru care s-a depus contestația, punctajul final al problemei este cel stabilit în urma rezolvării contestației.

(3) Decizia Comisiei centrale, privind rezultatele finale după contestații, asumată de președinte/președintele executiv, este definitivă și nu poate fi modificată ulterior.

(4) Precizările referitoare la modalitatea de soluționare a contestațiilor vor fi afișate la unitatea de învățământ la care se desfășoară etapa națională a concursului.

 ART. 16

La etapa națională a concursului, acordarea de premii și mențiuni se face în baza prevederilor Art. 89, alin. (1) și alin. (2) din Metodologia-cadru.

 

 Comisia Centrală

a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 2023

 

Etapa județeană a Olimpiadei de Limba germană modernă se va desfășura sâmbătă, 25 martie 2023, începând cu ora 900, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași. Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ organizatoare (https://cnmeiasi.ro/) vineri, 24 martie 2023.

Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil / a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.

Lucrările vor fi redactate, obligatoriu, cu un instrument de scris cu pastă / cerneală neagră.

Durata desfășurării probei este alocată, în funcție de nivelul de competență lingvistică la care concurează elevii, după cum urmează:

 • nivelul A2 – 60 minute
 • nivelul B1 – 70 minute
 • nivelurile B2 și C1 – 90 minute.

Rezultatele inițiale vor fi afișate joi, 30 martie 2023. Eventualele contestații vor putea fi depuse numai la criteriile SP2 şi SP3 joi, 30 martie 2023, în intervalul orar 1000 - 1500 la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași. Diferenţa dintre evaluarea iniţială şi cea de la contestaţie trebuie să fie mai mare de 3.80 puncte pentru ca punctajul să fie modificat. Contestațiile se vor soluționa în cursul zilei de joi, 30 martie, urmând ca vineri, 31 martie, să fie afișate rezultatele finale.

Conform Articolului 16 (4) din Regulamentul specific, din partea fiecărui județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, cel cu punctajul cel mai mare, în condițiile obținerii unui procent de minim 50% din punctajul maxim posibil, respectiv 19 puncte.

În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie, pentru departajare se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare:

 • Originalitate, creativitate şi încadrare în temă, notat SP1;
 • Inteligența lingvistică, notat SP2;
 • Competențe lingvistice, notat SP3.

Vă comunicăm următoarele informații referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Limba engleză:

 • Proba scrisă din cadrul Olimpiadei Județene de Limba engleză va avea loc sâmbătă, 11 martie 2023, începând cu ora 9.00, la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași (elevii din clasele VII-VIII) și la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B), în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză (clasele VII – XII) 40LIF/31.01.2023. Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată pe site-ul și la avizierul celor două unități de învățământ vineri, 10 martie 2023, după ora 9.00 (Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași - http://scoalatitumaiorescu.ro/, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași - https://racovita.ro/).
 • Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil sau a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.
 • Proba scrisă are o durată de 2 ore pentru elevii claselor VII-VIII și de 3 ore pentru elevii claselor IX-XII, secțiunile A și B. Lucrările vor fi redactate cu instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare albastră.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate sâmbătă, 11 martie 2023, după finalizarea evaluării, în format anonimizat, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune luni, 13 martie 2023, în intervalul orar 10.00-15.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” Iași (pentru elevii claselor VII-VIII) și al Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași (pentru elevii claselor IX-XII). Conform art. 25 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză, elevii minori pot depune contestații fiind însoțiți de tutorele legal instituit.
 • Rezultatele finale vor fi afișate marți, 14 martie 2023, după ora 18.00.
 • La nivel gimnazial, elevii vor susține doar o probă scrisă în cadrul etapei județene a Olimpiadei de limba engleză. Se califică la etapa națională elevii care obțin minim 95 puncte la proba scrisă, în limita locurilor alocate județului.
 • La nivel liceal, se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă. La etapa națională se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate județului pentru fiecare dintre cele două secțiuni. La proba orală nu se admit contestații.
 • Criterii specifice de departajare, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, conform art. 7 alin. (1) din Regulament:
 • pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- punctajul aferent elaborării povestirii;

 • pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- punctajul de la proba integrată – eseu;

- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);

- punctajul de la proba de speaking.

În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

 • Pentru elevii care se deplasează în afara localității pentru a participa la olimpiadă, conducerea unității de învățământ are obligația de a desemna un cadru didactic însoțitor, responsabil cu siguranța acestora, conform legislației în vigoare.
 • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.