Principiile şi normele de conduită

Print

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii:

  • să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
  • să respecte necondiţionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.

Obiectivitatea. Inspectorii trebuie să evalueze activitatea din şcoală cu obiectivitate fără să aibă legături sau influenţe din şcoală sau din afara acesteia. Observaţiile şi recomandările făcute trebuie să fie rezultatul unei argumentări riguroase bazată pe evidenţe la clasă, pe documente şi nu pe preferinţe, păreri sau experienţe personale. În acest sens, inspectorii au următoarele obligaţii:

  • să efectueze vizitele de evaluare şi asistenţele conform planului stabilit de către echipa de inspecţie, dovedind punctualitate să facă o evaluate obiectivă a tuturor aspectelor relevante desfăşurate de către cadrul didactic în şcoalăsă nu omită cu bună ştiinţă informaţii, constatări sau orice alt element legat de activitatea cadrului didactic;
  • să întocmească toate documentele aferente şi raportul de inspecţie în timp optim.

Competenţa profesională. Inspectorii şcolari trebuie:

  • să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte efectuarea unei inspecţii/să aibă o bună pregătire ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică în specialitate;
  • să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare, aspectele metodologice specifice disciplinei, să folosească modalităţi de comunicare şi relaţionale cât mai eficiente.

Integritatea. Inspectorii trebuie să dovedească integritate în toată activitatea de inspecţie, să dovedească echilibru şi demnitate, să urmărească crearea unei atmosfere de lucru colegială şi să fie sensibili la specificul şi cultura fiecărei instituţii educaţionale.

Respectul. Inspectorii trebuie să arate respect şi consideraţie faţă de cadrele didactice, elevi, părinţi şi tot personalul şcolii, cât şi faţă de reprezentantul comunităţii locale, să ia în considerare toate aspectele pe care aceştia le ridică.

Independenţa. Inspectorii trebuie să-şi deruleze activitatea de inspecţie independent de orice influenţă exterioară de natură politică, religiosă sau de apartenenţă la orice alt grup de interese. Este absolut interzisă acceptarea de: foloase materiale, cadouri, servicii sau orice alt tip de favoruri care pot afecta independenţa profesională. Este interzis inspectorilor să comercializeze, să recomande sau să influenţeze cadrele didactice şi elevii în vederea cumpărării manualelor şi cărţilor de specialitate sau a auxiliarelor curriculare.

Confidenţialitatea. Toate aspectele semnalate într-o instituţie de educaţie, la o anumită disciplină trebuie comunicate persoanelor în cauza, conducerii şcolii şi consemnate în raportul final în mod obiectiv şi profesionist. Toate informaţiile cu privire la cadre didactice, elevi, instituţia şcolară sunt confidenţiale şi nu trebuie discutate în nici un alt cadru fără acceptul celor direct implicaţi.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi