Tipărire

     I.S.J. Iași prioritizează creșterea calității serviciilor educaționale pe care le oferă școala elevului, având drept repere cel puțin două perspective.

    Un prim cadru valoric urmărește asigurarea accesului elevilor în învățământul obligatoriu prin monitorizarea fenomenului de absenteism școlar și abandon, începând cu clasele primare și până la sfârșitul școlarității obligatorii, simultan cu implementarea unor strategii de diminuare a acestor situații. Mai mult, se are în vedere monitorizarea și stimularea participării copiilor din mediul rural la educația preșcolară, ca o condiție sine qua non a succesului școlar și social de mai târziu.

     Cel de al doilea sistem de referință vizează asigurarea succesului elevilor prin asigurarea unui echilibru adecvat și individualizat elevilor care performează, precum și a celor care au nevoie de sprijin.

      

 Domenii prioritare ale Inspectoratului Școlar. Strategii de dezvoltare

  

 Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2018-2019

 

 I.  Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

  II.   Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale

 III.  Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie

 IV.  Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ  prin responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor

 V.  Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ

 VI.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi

 VII.  Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european

 

Valori fundamentale

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 

Principiile şi normele de conduită

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii: 

  • să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
  • să respecte necondiţionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.

Obiectivitatea. Inspectorii trebuie să evalueze activitatea din şcoală cu obiectivitate fără să aibă legături sau influenţe din şcoală sau din afara acesteia. Observaţiile şi recomandările făcute trebuie să fie rezultatul unei argumentări riguroase bazată pe evidenţe la clasă, pe documente şi nu pe preferinţe, păreri sau experienţe personale. În acest sens, inspectorii au următoarele obligaţii:

  • să efectueze vizitele de evaluare şi asistenţele conform planului stabilit de către echipa de inspecţie, dovedind punctualitate să facă o evaluate obiectivă a tuturor aspectelor relevante desfăşurate de către cadrul didactic în şcoalăsă nu omită cu bună ştiinţă informaţii, constatări sau orice alt element legat de activitatea cadrului didactic;
  • să întocmească toate documentele aferente şi raportul de inspecţie în timp optim.

Competenţa profesională. Inspectorii şcolari trebuie:

  • să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte efectuarea unei inspecţii/să aibă o bună pregătire ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică în specialitate;
  • să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare, aspectele metodologice specifice disciplinei, să folosească modalităţi de comunicare şi relaţionale cât mai eficiente.

Integritatea. Inspectorii trebuie să dovedească integritate în toată activitatea de inspecţie, să dovedească echilibru şi demnitate, să urmărească crearea unei atmosfere de lucru colegială şi să fie sensibili la specificul şi cultura fiecărei instituţii educaţionale.

Respectul. Inspectorii trebuie să arate respect şi consideraţie faţă de cadrele didactice, elevi, părinţi şi tot personalul şcolii, cât şi faţă de reprezentantul comunităţii locale, să ia în considerare toate aspectele pe care aceştia le ridică.

Independenţa. Inspectorii trebuie să-şi deruleze activitatea de inspecţie independent de orice influenţă exterioară de natură politică, religiosă sau de apartenenţă la orice alt grup de interese. Este absolut interzisă acceptarea de: foloase materiale, cadouri, servicii sau orice alt tip de favoruri care pot afecta independenţa profesională. Este interzis inspectorilor să comercializeze, să recomande sau să influenţeze cadrele didactice şi elevii în vederea cumpărării manualelor şi cărţilor de specialitate sau a auxiliarelor curriculare.

Confidenţialitatea. Toate aspectele semnalate într-o instituţie de educaţie, la o anumită disciplină trebuie comunicate persoanelor în cauza, conducerii şcolii şi consemnate în raportul final în mod obiectiv şi profesionist. Toate informaţiile cu privire la cadre didactice, elevi, instituţia şcolară sunt confidenţiale şi nu trebuie discutate în nici un alt cadru fără acceptul celor direct implicaţi.