I.S.J. Iași prioritizează creșterea calității serviciilor educaționale pe care le oferă școala elevului, având drept repere cel puțin două perspective.

    Un prim cadru valoric urmărește asigurarea accesului elevilor în învățământul obligatoriu prin monitorizarea fenomenului de absenteism școlar și abandon, începând cu clasele primare și până la sfârșitul școlarității obligatorii, simultan cu implementarea unor strategii de diminuare a acestor situații. Mai mult, se are în vedere monitorizarea și stimularea participării copiilor din mediul rural la educația preșcolară, ca o condiție sine qua non a succesului școlar și social de mai târziu.

     Cel de al doilea sistem de referință vizează asigurarea succesului elevilor prin asigurarea unui echilibru adecvat și individualizat elevilor care performează, precum și a celor care au nevoie de sprijin.

      

 Domenii prioritare ale Inspectoratului Școlar. Strategii de dezvoltare

 • Îmbunătățirea frecvenței elevilor din mediul rural și urban; reducerea abandonului școlar;
 • Implementarea unui proces didactic modern şi eficient, reflectat în progres şcolar şi în procentaje ridicate de promovabilitate la examenele naţionale (evaluare clasele II/IV/VI, evaluare națională la clasa a VIII-a, bacalaureat); 
 • Organizarea în cele mai bune condiții a examenelor naționale, a concursurilor naționale/regionale/județene;
 • Monitorizarea prin inspecție a procesului de predare-învățare trebuie să articuleze ceea ce dorim să dezvoltăm: pregătirea temeinică a tuturor elevilor prin raportare la programa școlară;
 • Susținerea și monitorizarea activităților de dezvoltare personală ale elevilor; întărirea rolului activităților de tip nonformal (Școala Altfel);
 • Promovarea unor manifestări de dialog educațional prin intermediul unor conferințe, dezbateri, cu invitați și consultanți din mediul academic;
 • Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar prin planuri comune de acţiune ale I.S.J Iaşi cu partenerii săi consacrați: I.P.J. Iaşi, Serviciul Rutier, cu I.S.U. Iaşi şi cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane privind siguranța elevilor şi măsurile de prevenţie;
 • Formarea și activarea unui corp de experți în evaluare, cadre didactice care vor fi selectate cu prioritate pentru activitatea de evaluare a lucrărilor scrise (examene naționale, definitivat, titularizare);
 • Formarea și activarea unui grup de mentori care să asigure consilierea și îndrumarea colegilor debutanți în activitatea didactică;

  

 Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2020-2021

 

 I.   Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

 • Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului context pandemic în vederea alfabetizării științifice, a dezvoltării gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale
 • Elaborarea documentelor de proiectare și de gestionare a resurselor umane, cu includerea aspectelor specifice educației în mediul on-line
 • Asigurarea calității procesului didactic (predare – învăţare - evaluare) din perspectiva educaţiei pe tot parcursul vieţii, prin raportarea la contextul pandemic actual și la politicile educaţionale naționale şi europene
 • Monitorizarea implementării curriculumului la toate nivelurile şi disciplinele de învăţământ, precum şi a noilor manuale cu respectarea specificului celor  3 scenarii aprobate (verde, galben, roșu)
 • Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ, a contextului pandemic şi la nevoile educaţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţilor locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii/ în dezvoltare locală
 • Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor educaţionale oferite şi de planificare strategică (prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Sistemul Informatic Integrat al Invăţământului din România, Registrul matricol unic, cadrul Naţional al Calificărilor etc.)
 • Dezvoltarea culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii prin implementarea de sisteme informatice de suport

 

II.  Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale

 • Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare
 • Sprijinirea unităților de învățământ din medii socio-educaționale defavorizate în vederea diminuării situaţiilor de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolar şi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional
 • Îndrumarea cadrelor didactice cu privire la desfășurarea învățării online/la distanță
 • Identificarea și asigurarea de resurse în vederea accesului la învățarea online pentru elevii și profesorii din județul Iași
 • Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică în vederea obţinerii progresului școlar pentru elevii din mediul rural și urban
 • Dezvoltarea învăţământului tehnic  şi  profesional,  prin  susţinerea parteneriatului  între  instituţiile  şcolare  şi  mediul  de  afaceri,  explorarea  oportunităţilor oferite de învăţământul dual (Autoritatea Naţională de Formare Profesională Iniţială în Sistemul Dual din România)
 • Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi care provin din medii educaţionale defavorizate

  

III.   Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie

 • Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute
 • Asigurarea condițiilor optime pentru oganizarea competițiilor școlare cu respectarea regulamentelor specifice și a regulilor impuse de contextul pandemic
 • Dezvoltarea Centrului de Excelenţă ca instituţie cu personalitate juridică; extinderea domeniilor de excelenţă
 • Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a J.R.A.E. şi eficientizarea activităţilor de consiliere în raport cu unităţile de învăţământ

 

IV.   Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali şi implicarea acestora în aspectele care ţin de viața şcolii

 • Dezvoltarea unităţilor de învăţământ în vederea propunerii unor oferte educaţionale corelate cu specificul comunităţilor locale/regionale şi cu piaţa muncii, în general
 • Asigurarea  consultanţei  și  sprijinirea  managerilor  unităţilor  de  învăţământ,  în  vederea dezvoltării instituţionale a şcolilor ca instituţii ale comunităţii
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare din perspectiva unui management proactiv care valorifică specificul comunităţii, prin raportare la contextul pandemic, la politicile educaţionale naţionale şi europene

 

V.  Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ

 • Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe școlare și pentru echilibrarea raportului dintre aboradrea disciplinară şi cea integrată
 • Sprijinirea cadrelor  didactice debutante/necalificate  în procesul  formării  inițiale  și continue
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din județul Iași
 • Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional
 • Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a cadrelor didactice, din pespectiva învățării on-line, a noului curriculum, a educației centrate pe elev şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii
 • Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică
 • Colaborarea S.J. – C.C.D. şi susţinerea creşterii rolului C.C.D. în formarea continuă, ca principal furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice şi cu politicile educaţionale naţionale
 • Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor strategii educaţionale specifice conceptului de şcoală prietenoasă

 

VI.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi

 • Armonizarea intereselor  legate  de  dezvoltarea  personală  cu  cele  ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu provocările societăţii actuale
 • Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării antreprenoriatului / civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică
 • Promovarea rolului formativ al Palatului şi al cluburilor copiilor şi elevilor din judeţul Iaşi, a dialogului intercultural prin parteneriate cu N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul cultural ieşean
 • Promovarea dialogului intercultural prin parteneriate cu instituţii relevante din mediul cultural şi economic ieşean
 • Dezvoltarea unor  strategii  educaţionale  specifice  în  vederea  diminuării  situaţiilor  de bullying apărute în unităţilor de învăţământ

 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor

 • Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor
 • Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă  a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea  comunităţii locale)
 • Accentuarea rolului  activ  al  şcolii  ca  centru  de  informare  în  domeniul  educaţiei  şi de  formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali

 

VIII.  Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european

 • Corelarea demersurilor S.J. Iași cu politicile M.E.C. în vederea compatibilizării învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învățământul european
 • Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la nivelul unităţilor şcolare
 • Susţinerea învăţământului particular şi a alternativelor educaţionale, în spiritul promovării   diversităţii, competiţiei, pentru individualizarea demersului educaţional
 • Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin Programul Erasmus+, POCU, POC, POIM
 • Promovarea dimensiunii europene a educației, în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 2021-2027
 • Dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă în zona transfrontalieră cu Moldova şi Ucraina
 • Promovarea dezbaterilor ca instrument educațional, de dezvoltare a abilităților de gândire critică, argumentare și exprimare în public
 • Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului
 • Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului TIC